اعتدال در سنت و سیره نبوی
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : یوسف نجفی
اعتدال در سنت و سیره نبوی