بررسی تطبیقی منابع تاریخی اهل‌سنت و شیعه در باره تعامل امام علی (ع) با خلفا (تا قرن پنجم هجری)
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطی(ص)
تاریخ دفاع: 1388
بررسی تطبیقی منابع تاریخی اهل‌سنت و شیعه در باره تعامل امام علی (ع) با خلفا (تا قرن پنجم هجری)