آلبوم من ◂ دانشکده ادبیات و علوم انسانی حلب
دیدار از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حلب در سوریه در سال 84