ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی (نویسندگان: حسین حسینیان مقدم و روح الله توحیدی)
60 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام / سال پانزدهم / شماره 3 / پاییز 1393 / شماره مسلسل 59 / صص 135 - 158
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
گسرش آرای زیدبن علی(م122) و حمایت زیدیان از رهبران حسنی، زیدیه را به فرقه ای تأثیرگذار در عرصه های مختلف تبدیل کرد. از سوی دیگر نخستین خلفای عباسی، برای پایان دادن به قیام های شیعی و دستیابی به اقتدار پایدار، از هر راهی استفاده می کردند. یکی از روشهای اصلی خلفای عباسی برای رسیدن به این هدف نفوذ در بین گروه های شیعی، بوده است. محور اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا در عصر اول عباسی بین عباسیان و زیدیان ائتلافی برقرار شده است؟ بررسی تعاملات این دو گروه، وجود جریانی موسوم به ضعفا را در بین زیدیه نشان می دهد که برخی باورهای آنها، همچون جواز امات مفضول، مرز فکری آنان را با خلفای عباسی کمرنگ می کرد. مقاله با این جمعبندی به پایان رسیده است که ظاهرا خلفای عباسی با بهره برداری از زمینه های موجود موفق به ائتلاف با زیدیان و اثرگذاری بر آنها شده اند. واژه های کلیدی: زیدیه، زیدبن علی، امامت، عباسیان، عصر اول عباسی