دست برسر نهادن برای تعظیم امام زمان(عج) سنتی شرعی یا رسمی اجتماعی
54 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه حکمت اهل بیت(ع) /دانشگاه اصفهان /سال اول، شماره 2، بهار 93، ص 51 - 60
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه در بسیاری از مناطق شیعه نشین، بپاخاستن و دست بر سر نهادن در برابر شنیدن نام امام قائم(عج) در شمار آداب و رسوم عصر غیبت شمرده میشود و گاه از آن به عنوان سنتی شرعی و رایج در سیره شیعیان یاد میگردد. سیرهای که گفته می شود پیوستگی خود را تا عصر معصومان(ع) حفظ کرده است و ریشه در فرمان و سبک زندگی امامان معصوم(ع) دارد. این مطالعه با بررسی اسناد مربوط به این عملکرد در سبک زندگی اهل بیت (ع)، واکاوی واژه های کاربردار در آنها، پیشینة چنین عملکردی در میان مسلمانان، سیر تاریخی این عملکرد و تنوع آرای اندیشمندان اسلامی، با روشی توصیفی _ تحلیلی به خاستگاه، چرایی و چگونگی این مرسوم در میان شیعه پرداخته شده است. واژه های کلیدی امام زمان(ع) ، دست بر سر نهادن ، رسم اجتماعی ، سنت شرعی ، بدعت.