همدلی گروه ها در سیره نبوی، راهکارها و کارکردها
48 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » آبان و آذر 1381 - شماره 61 و 62» 14 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در هر جامعه ای انسان، محور زندگی انسانی است و انسان بودن مستلزم داشتن نیازها، احساسات و دیدگاه های متفاوت است و دیدگاه های مشترک سبب همدلی است. از این رو در هر اجتماع انسانی پیوسته زمینه های همگرایی و واگرایی وجود دارد. رسول خدا ص در مدینه، جامعه ای با ترکیب جمعیتی متفاوت و با افکار، آرا و فرهنگ های مختلفی بنیان نهاد، که از یک همدلی را و از سوی دیگر شدیدترین رقایت های گروهی را به نمایش می گذاشت. رسول خدا(ص) از هیچ اقدامی برای برقراری روح همنوایانه دریغ نکرد، ولی در گذر زمان و با جلوه گری منافع سیاسی و اجتماعی گروه ها، واگرایی ها شدت یافت و حضرت بجای نفی رقابت ها، به تعدیل و راهنمایی رقیبان پرداخت و از ین رهگذر پویایی جامعه مدینه را حفظ کرد. این نوشتار با شیوه تحلیل اسنادی، درصدد است عصر نبوی را، به عنوان دوره گذار از فرهنگ جاهلی به اسلامی و با هدف تبیین همدلی ها گروهی در عصر نبوی مورد گفتگو قرار دهد و به واکاوی مباحث ذیل بپردازد: - زمینه ها، عوامل و جلوه های همگرایی در جامعه مدینه - گونه شناسی راهکارهای رسول خدا ص برای ایجاد همگرایی و کاهش واگرایی ها