سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق- مسئول آموزش- دبیر گروه- شورای علمی گروه ودانشنامه سیره 
 
 
پژوهشی- آموزشی- اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامی 
محقق 
 
 
پژوهشی  
همکاری 
حوزه علمیه قم (مرکز تخصصی تاریخ) 
مدیر - عضو شورای علمی گروه - تدریس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
جامعه الزهراء (س) 
مدیرگروه پژوهشی وعضوشورای علمی گروه تاریخ- تدریس- پایاننامه  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
انجمن تاریخ پژوهان 
عضو هیئت مؤسسان و هیئت مدیره 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی (ص) العالمیه 
عضو گروه تاریخ- تدریس- پایان نامه (راهنمایی، مشاوره و داوری) 
 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
عضو کمیته تاریخِ مدارج علمی- پایاننامه (راهنما، مشاور، داور) 
 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 
عضو شورای علمی گروه تاریخ و تمدن 
 
 
علمی - اجرایی 
تدریس 
مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم و جامعة المصطفی (ص) 
مدرس 
 
 
سیره نبوی (ص) 
تدریس 
جامعة المصطفی (ص)  
مدرس 
 
 
تاریخ ائمه (ع) 
تدریس 
جامعة المصطفی (ص) 
مدرس 
 
 
تاریخ عصر غیبت 
تدریس 
نهاد رهبری / قم 
مدرس 
 
 
منبع شناسی تاریخ اسلام 
تدریس 
جامعةالزهراءس - جامعةالمصطفی(ص) - مرکز تخصصی تاریخ 
مدرس 
 
 
دولت امویان 
تدریس 
جامعةالمصطفی(ص) - مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دولت عباسیان 1 و 2 
تدریس 
مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم - جامعة الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
تاریخ عصر جاهلی 
تدریس 
مؤسسه حکمت قم - جامعة المصطفی (ص) 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تاریخ خلفا 
تدریس 
مؤسسه امام رضا ع (رشته حج) و جامعة المصطفی (ص) 
مدرس 
 
 
تاریخ و سیره اهل بیت ع 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 
عضو گروه تاریخ و تمدن  
 
 
علمی - اجرایی 
تدریس 
مرکز تخصصی تاریخ / قم 
مدرس 
 
 
دولت عباسیان 1 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی / قم 
مدرس 
 
 
دولت عباسیان 2 
تدریس 
جامعه الزهراء (س) 
مدرس 
 
 
تاریخ جاهلیت